Navigation Søgning

El-ordbog

Aftagenummer:
Alle elmålere tildeles et unikt nummer – aftagenummer – så det sikres, at man ikke kan forveksle en måler i et forsyningsområde med en måler i et andet forsyningsområde. Aftagenummeret er på 18 cifre, og du kan enten finde det på din elregning eller få det oplyst hos din nuværende elleverandør.

Aktører:
Virksomheder, der optræder på elmarkedet, det vil sige producenter, netselskaber, elhandelsselskaber, systemansvarlige virksomheder mv.

Balanceansvarlig:
En aktør, der påtager sig at håndtere balancekraft.

Balancekraft:
Den mængde el, som man må købe eller sælge efter at have bestilt for lidt eller for meget el.

Benyttelsestid:
Benyttelsestiden er forholdet mellem energi og effekt.

Bilaterale handler:
Aftaler om fysisk eller finansiel leverance mellem to aktører i markedet uden om elbørsen Nord Pool.

DK1 og DK2:
DK1 er det jysk/fynske prisområde og DK2 er det sjællandske prisområde.

Effekt:
Effekten måles i watt og forkortelsen er W

W = watt
kW = kilowatt
MW = megawatt = 1.000 kW
kVA = kilovoltampere
MVA = megavoltampere = 1.000 kVA

Elbørs:
En markedsplads, hvor købere og sælgere af el aftaler køb/salg, priser og aftaleperioder. En elbørs kan for eksempel være Nord Pool for det skandinaviske område.

Elpris:
Elprisen består af afgifter til staten (elafgift, CO2 afgift, eldistributionsafgift), transportbetaling og offentlige forpligtelser og markedsel. Hertil lægges moms. Det er kun prisen på markedsel, der kan købes på det frie el-marked.

Energi:
Energi måles i watt-timer, forkortet Wh. Oftest udtrykkes dette mål i 1000 enheder, dvs. kilowatt-timer, kWh. Energi er det mål, der bruges til afregning af elforbruget og fremkommer ved at gange effekten med tid.

kWh = kilowatt-time
MWh = megawatt-time = 1.000 kWh
GWh = gigawatt-time = 1.000 MWh = 1 mio. kWh
TWh = terawatt-time = 1.000 GWh = 1 mia. kWh

Finansielt marked:

Markedet for handel med prissikringskontrakter - også kaldet terminsmarkedet. En prissikringskontrakt indebærer ikke fysisk levering af el, men resulterer udelukkende i en finansiel afregning.

Forbrugsprofil:
Det mønster, som elforbruget fordeler sig efter over døgnet og året.

Forbrugssted:
Punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet. Netselskabet har ansvaret for forsyningssikkerheden uanset kundens valg af elleverandør - netselskabet skal med andre ord sikre, at der er fysisk el til stede.

Forsyningssikkerhed:
Netselskabet har ansvaret for forsyningssikkerheden uanset kundens valg af elleverandør - netselskabet skal med andre ord sikre, at der er fysisk el til stede.

Fysisk marked:
På det fysiske marked handles fysiske kontrakter, det vil sige kontrakter om køb eller salg af el, der resulterer i fysisk levering af en fastsat mængde til en fastsat pris i en bestemt periode.

Markedsel:
Markedsel er den del af elprisen, der handles på det frie elmarked, og som man kan lave en individuel aftale om med en elleverandør. Andelen af markedsel udgør ca. 20 % af den samlede elpris.

Markedsåbningen:
Markedsåbningen, det vil sige det frie leverandørvalg, er sket trinvis efter nedenstående plan:

Kunder med et forbrug > 100 GWh fra 1. januar 1998
Kunder med et forbrug > 10 GWh fra 1. april 2000
Kunder med et forbrug > 1 GWh fra 1. januar 2001
Alle kunder fra 1. januar 2003

Netselskab:
Netselskabet driver, vedligeholder og udbygger elnettet samt måler den enkelte kundes elforbrug, afregner afgifter til staten og opkræver betaling for prioriteret el.

Nordisk el-marked:
Aktører i Norge, Sverige, Finland og Danmark handler med hinanden, da markederne i mere eller mindre grad er liberaliserede. Aktører i disse lande har tilsluttet sig Nord Pool, og der er overførselskabler mellem landene.

Skabelonafregning:
Måden kundens elforbrug afregnes på, såfremt der ikke er opsat timemåler. Med skabelonafregning menes en nøgle til fordeling af kundernes forbrug som supplement til det målte årsforbrug. Skabelonen skal beskrive kundegruppens elforbrug time for time året igennem.

Slutbruger:
Kunderne på detailmarkedet, det vil sige både privatkunder og erhvervskunder.

Spotmarked:
Giver markedets kortsigtede elpris. Det sker ved handel af den fysiske el til det næste døgns elforbrug og af det næste døgns elproduktion.

Spotpris:
Prisen, som dannes time for time på elbørsen.

Spænding og strøm:
V = volt
kV = kilovolt
A = ampere

Systemansvarlig:
Den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk har ansvaret for den overordnede drift og forsyningssikkerhed i elnettet.

Terminsmarked:
På terminsmarkedet kan man prissikre den el, man køber på spotmarkedet og dette marked er således med til at udjævne spotmarkedets prissvingninger og risici. Terminsmarkedet byder også på prissvingninger afhængig af markedets forventninger til den fremtidige elpris. En fast pris afhænger derfor af det tidspunkt, kontrakten indgås på samme måde som handel med aktier.

Volatilitet:
En procentuel beskrivelse af størrelsen af udsving på det underliggende produkt indenfor en given tidsperiode. Elmarkedet beregnes som verdens mest volatile (foranderlige) marked.